Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Informujemy, że Parlament Europejski zatwierdził odroczenie o rok rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej, aby dać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz państwom członkowskim, zajętym walką ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19, więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i zapewnienie właściwego ich wdrożenia.

Nowe rozporządzenie regulujące zasady rolnictwa ekologicznego zacznie być stosowane od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/1693.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniuOd 1 stycznia 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji dla producentów przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu zaufania konsumentów. Zmiana przepisów obejmuje m.in.:

  • uproszczenie zasad produkcji poprzez usunięcie szeregu odstępstw
  • wzmocnienie systemu kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • zobowiązanie producentów z krajów trzecich do przestrzegania przez nich tych samych zasad produkcji co producenci w UE
  • rozszerzenie zakresu certyfikowanych produktów (np. soli, korka, wosku pszczelego, maté, liści winogron, rdzeni palmowych)
  • wprowadzenie dodatkowych zasad produkcji (dotyczących m.in. jeleniowatych, królików, drobiu)
  • ułatwienie procesu certyfikacji dla małych gospodarstw dzięki możliwości prowadzenia certyfikacji grupowej
  • określenie środków jakie należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami

Głównym aktem prawnym UE regulującym zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym i mającym być stosowanym od dnia 01.01.2022 r. jest :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Uwaga! Do rozporządzenia (UE) 2018/848 zostały wydane niżej wskazane sprostowania:

  1. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
  2. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Wersja skonsolidowana rozporządzenia (UE) 2018/848 uwzględniająca zmiany i sprostowania

Uwaga! Wersja skonsolidowana (scalona) rozporządzenia jest traktowana jedynie pomocniczo i informacyjnie. W przypadkach wymagających rozstrzygnięć, znaczenie mają teksty pierwotne każdego z odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami.

ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANE I WYKONAWCZE:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/642 z dnia 30 października 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych informacji, które należy przedstawić na znakowaniu produktów ekologicznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/269 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2042 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464 w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat mających znaczenie dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/715 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących grup podmiotów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1006 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wzoru certyfikatu poświadczającego zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków

Komisja Europejska proceduje nad wdrożeniem kolejnych aktów prawnych regulujących zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST