Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

ZGODA NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. za zgodą producenta przesyła drogą elektroniczną korespondencję w sprawie kontroli i certyfikacji, opłat oraz współpracy z jednostką.

W przypadku akceptacji tej formy przesyłania korespondencji lub konieczności aktualizacji wcześniej wskazanego adresu e-mail należy wypełnić formularz: ZGODA NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .

Wypełniony i podpisany formularz proszę złożyć drogą pocztową na adres biura:

AGRO BIO TEST Sp. z o.o., ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl


Uwaga: aby wniosek został zaakceptowany musi być zaopatrzony w własnoręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST