Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymZgłoszenie


Przystąpienie do krajowego systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Producenci zainteresowani przystąpieniem do sektora rolnictwa ekologicznego mogą zwrócić się do AGRO BIO TEST (w drodze korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie) o przesłanie pakietu informacyjnego wraz z formularzami rejestracyjnymi lub wysłać do biura AGRO BIO TEST wypełnione i podpisane:

 • Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego plik .pdf pobierz
  lub plik Excel pobierz

oraz wniosek o certyfikację zgodny ze zgłaszaną kategorią działalności

 • dla kategorii „ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt”: Wniosek o Certyfikację - Opis Gospodarstwa / Deklaracja Producenta plik .pdf pobierz,

Producenci prowadzący działalność w kategorii:

 • „pszczelarstwo”
 • „przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży”
 • „wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych w tym importowanych z państw trzecich”

po przesłaniu wypełnionego formularza Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego otrzymają od jednostki stosowne Wnioski o Certyfikację, odpowiadające zgłaszanej kategorii działalności.

AGRO BIO TEST z dniem przyjęcia prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, po zweryfikowaniu możliwości świadczenia przez AGRO BIO TEST usług certyfikacyjnych zgłoszonych przez Wnioskującego:

 • wystawia Wnioskującemu poświadczenie o objęciu zgłaszanej działalności systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym, nadając Wnioskującemu indywidualny numer rejestracyjny,
 • przekazuje dane Wnioskującego do urzędowego elektronicznego systemu danych producentów objętych systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym, administrowanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przesyła Umowę w sprawie kontroli/certyfikacji,
 • wystawia fakturę pro-forma (opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem AGRO BIO TEST),
 • przesyła do wypełnienia formularze niezbędne do przeprowadzenia kontroli

Od dnia podpisania Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego Producent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych regulujących sposób funkcjonowania przedsięwzięcia w ramach rolnictwa ekologicznego.

Od dnia przyjęcia przez jednostkę certyfikującą Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, dla gospodarstw rolnych i pszczelarskich, liczony jest okres konwersji (tj. przestawiania gospodarowania na rolnictwo ekologiczne).

Jakiekolwiek zmiany danych objętych Zgłoszeniem (rodzaj działalności, pow. działek, zmiana nazwiska, adres, etc.) należy przekazywać do AGRO BIO TEST na urzędowym formularzu Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. AGRO BIO TEST zobowiązany jest aktualizować informacje zawarte w Zgłoszeniach w elektronicznym systemie administrowanym przez GIJHAR-S.

AGRO BIO TEST przyjmuje Zgłoszenia przez cały rok, bez ograniczeń czasowych.

OPŁATY

Świadczenie przed jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST usług w zakresie procesu certyfikacji w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.

Aktualny cennik dla każdej kategorii działalności jest doręczany każdemu Producentowi objętemu certyfikacją AGRO BIO TEST, jak również udostępniany Producentom zainteresowanym objęciem systemem kontroli na ich prośbę.

Nieodesłanie podpisanej Umowy wraz z aneksem określającym opłaty za świadczone usługi oraz wymaganych dokumentów, a także nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym przez AGRO BIO TEST terminie może skutkować wyłączeniem producenta z systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

UWAGA

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w czasie obowiązywania na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, producenci zgłaszający się do systemu Rolnictwa Ekologicznego mogą złożyć do AGRO BIO TEST Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego w formie kopii ww. dokumentu w drodze korespondencji elektronicznej. Kopię zgłoszenia można przesyłać na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST