Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Drukuj (plik .pdf)

PRODUKCJA ZWIERZĘCA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM


Wymogi prawne regulujące ekologiczną produkcję w Unii Europejskiej są ustanowione w rozporządzeniach, obowiązujących w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE. Są to:

 • podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
 • wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975).

Uwaga: akty prawne obowiązują w ich zaktualizowanych brzmieniach.

Wszystkie akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2


Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

 • Artykuł   5  Szczegółowe zasady dotyczące rolnictwa
 • Artykuł 11  Ogólne zasady produkcji rolnej
 • Artykuł 14  Zasady produkcji zwierzęcej
 • Artykuł 16  Produkty i substancje stosowane w rolnictwie i kryteria ich dopuszczania

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008

 • Rozdział  2  Produkcja zwierzęca
 • Artykuł   7  Zakres
 • Sekcja  1  Pochodzenie zwierząt
 • Artykuł   8  Pochodzenie zwierząt ekologicznych
 • Artykuł   9  Pochodzenie zwierząt nieekologicznych
 • Sekcja  2  Pomieszczenia inwentarskie i praktyki gospodarskie
 • Artykuł 10  Zasady dotyczące warunków w pomieszczeniach inwentarskich
 • Artykuł 11  Szczegółowe warunki dotyczące pomieszczeń inwentarskich oraz praktyk gospodarskich dla ssaków
 • Artykuł 12  Szczegółowe warunki dotyczące pomieszczeń oraz praktyk gospodarskich dla drobiu
 • Artykuł 13  Szczegółowe wymagania i warunki dotyczące pomieszczeń w pszczelarstwie
 • Artykuł 14  Dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni
 • Artykuł 15  Obsada zwierząt
 • Artykuł 16  Zakaz produkcji zwierzęcej bez gruntów rolnych
 • Artykuł 17  Jednoczesna produkcja zwierząt ekologicznych i nieekologicznych
 • Artykuł 18  Zarządzanie produkcją zwierzęcą
 • Sekcja  3  Pasza
 • Artykuł 19  Pasza pochodząca z własnego gospodarstwa lub z innych gospodarstw ekologicznych
 • Artykuł 20  Pasza zaspokajająca potrzeby odżywcze
 • Artykuł 21  Pasze w okresie konwersji
 • Artykuł 22  Produkty i substancje określone w art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
 • Sekcja  4  Zapobieganie chorobom i opieka weterynaryjna
 • Artykuł 23  Zapobieganie chorobom
 • Artykuł 24  Opieka weterynaryjna
 • Rozdział  5  Zasady konwersji
 • Artykuł 37  Szczegółowe zasady dotyczące konwersji terenów związanych z ekologiczną produkcją zwierzęcą
 • Artykuł 38  Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce
 • Rozdział  6  Szczególne zasady produkcji
 • Sekcja  1  Szczególne zasady produkcji związane z ograniczeniami klimatycznymi, geograficznymi lub strukturalnymi zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
 • Artykuł 39  Trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi
 • Sekcja  2  Szczególne zasady produkcji w związku z brakiem dostępności środków ekologicznych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) nr 834/2007
 • Artykuł 42  Użycie zwierząt nieekologicznych
 • Artykuł 43  Użycie nieekologicznych pasz pochodzenia rolniczego
 • Sekcja  3  Szczególne zasady produkcji związane ze szczególnymi problemami w zakresie zarządzania ekologicznym chowem zwierząt zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
 • Artykuł 46  Szczególne problemy w zakresie zarządzania ekologicznym chowem zwierząt
 • Rozdział  3  Wymagania kontroli w odniesieniu do zwierząt gospodarskich i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • Artykuł 74  Zasady kontroli
 • Artykuł 75  Identyfikacja zwierząt gospodarczych
 • Artykuł 76  Ewidencja zwierząt gospodarskich
 • Artykuł 77  Środki kontrolne dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych dla zwierząt gospodarskich
 • Artykuł 79  Kilka jednostek produkcyjnych prowadzonych przez ten sam podmiot gospodarczy

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST