Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Drukuj (plik .pdf)

PSZCZELARSTWO W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM


Wymogi prawne regulujące ekologiczną produkcję w Unii Europejskiej są ustanowione w rozporządzeniach, obowiązujących w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE. Są to:

 • podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
 • wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975).

Uwaga: akty prawne obowiązują w ich zaktualizowanych brzmieniach.

Wszystkie akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2


Fragmenty rozporządzeń nr 834/2007 i 889/2008
dotyczące ekologicznej gospodarki pasiecznej:
(w dosłownym brzmieniu, wg przekładu opublikowanego na stronie www.minrol.gov.pl)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007

  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
 1. „produkcja zwierzęca” oznacza chów zwierząt domowych lub udomowionych zwierząt lądowych (w tym owadów);

Artykuł 14. Zasady produkcji zwierzęcej

 1. w odniesieniu do metod chowu i warunków w pomieszcze­niach dla zwierząt:

  (ix) pasieki muszą być umieszczane na obszarach, na których (*)źródłem nektaru i pyłku są zasadniczo rośliny uprawiane ekologicznie lub, odpowiednio, roślinność naturalna, lub lasy, które nie są zarządzane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, lub uprawy poddawane jedynie działaniu metod o słabym stopniu oddziaływania na środowisko. Pasieki powinny znaj­dować się w dostatecznej odległości od źródeł mogących prowadzić do zanieczyszczenia produktów pszczelich lub osłabienia stanu zdrowotności rodzin pszczelich;

  (x) ule i materiały stosowane w pszczelarstwie muszą być wykonane głównie z surowców naturalnych;

  (xi) zabrania się niszczenia pszczół na plastrach jako metody związanej ze zbiorem produktów pszczelich;

(*)`zasadniczym źródłem nektaru i pyłku są: uprawy ekologiczne lub, odpowiednio, roślinność naturalna, bądź lasy nie-ekologiczne i uprawy, jeśli są prowadzone metodami o nieznacznym oddziaływaniu na środowisko (przekład AGRO BIO TEST)


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008

Artykuł 8. Pochodzenie zwierząt ekologicznych

 1. W przypadku pszczół pierwszeństwo przysługuje rasom europejskim Apis mellifera i ich miejscowym ekotypom.

Artykuł 9. Pochodzenie zwierząt nieekologicznych

 1. Przy odnowie pasiek dopuszcza się włączanie do jednostki produkcji ekologicznej rocznie 10% królowych i rojów nieekologicznych, z zastrzeżeniem, że te królowe i roje zostaną umieszczone w ulach zawierających plastry lub węzę pochodzące z jednostek produkcji ekologicznej.

Artykuł 13. Szczegółowe wymagania i warunki dotyczące pomieszczeń w pszczelarstwie

 1. Pasieka musi być tak zlokalizowana, aby w promieniu 3 km od pasieki źródłami nektaru i pyłku były zasadniczo rośliny uprawiane metodami ekologicznymi lub roślinność naturalna lub rośliny uprawiane metodami o niewielkim wpływie na środowisko odpowiadającymi metodom opisanym w art. 36 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (12) lub w art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 (13), które nie stanowią zagrożenia dla kwalifikacji pasiek jako ekologicznych. Powyższe wymogi nie dotyczą obszarów, na których nie ma kwitnienia lub ule są w stanie uśpienia
 2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć regiony lub obszary, na których praktykowanie pszczelarstwa spełniającego zasady produkcji ekologicznej nie jest możliwe.
 3. Ule należy wykonywać zasadniczo z naturalnych materiałów niestwarzających ryzyka skażenia środowiska ani produktów pszczelarskich.
 4. Wosk pszczeli stosowany do nowych węz musi pochodzić z jednostek produkcji ekologicznej.
 5. Bez uszczerbku dla art. 25 w ulach dopuszcza się stosowanie wyłącznie produktów naturalnych, takich jak propolis, wosk i oleje roślinne.
 6. Zabrania się stosowania syntetycznych repelentów podczas czynności pozyskiwania miodu.
 7. Zabrania się pozyskiwania miodu z plastrów zawierających czerwie.

Artykuł 18. Zarządzanie produkcją zwierzęcą

 1. Zabrania się okaleczania pszczół, takiego jak przycinanie skrzydeł królowej.

Artykuł 19. Pasza pochodząca z własnego gospodarstwa lub z innych gospodarstw ekologicznych

 1. W przypadku pszczół na zakończenie sezonu produkcyjnego rodziny należy pozostawić z zapasem miodu i pyłku wystarczającym do przetrwania zimy.
 2. Dopuszcza się sztuczne dokarmianie rodziny pszczelej, gdy przetrwanie ula jest zagrożone w wyniku warunków klimatycznych i wyłącznie w okresie między ostatnim zbiorem miodu a 15 dniem przed rozpoczęciem następnego okresu pożytku nektaru i spadzi. W dokarmianiu należy stosować ekologiczny miód, ekologiczny syrop cukrowy lub ekologiczny cukier.

Artykuł 25. Szczegółowe zasady zapobiegania chorobom oraz opieki weterynaryjnej w pszczelarstwie

 1. Do celów ochrony ramek, uli i plastrów, w szczególności przed szkodnikami, dopuszcza się wyłącznie stosowanie środków gryzoniobójczych (wyłącznie w pułapkach) i właściwych produktów wymienionych w załączniku II.
 2. Dopuszcza się stosowanie środków fizycznych do dezynfekcji pasiek, takich jak strumieniowe lub bezpośrednie odymianie.
 3. Dopuszcza się praktykę niszczenia czerwi wyłącznie w celu odizolowania zakażenia Varroa destructor.
 4. Jeżeli pomimo środków zapobiegawczych rodziny pszczele zachorują lub zostaną zainfekowane, należy natychmiast przystąpić do ich leczenia i, w razie konieczności, umieścić w izolowanych pasiekach.
 5. Weterynaryjne produkty lecznicze można stosować w pszczelarstwie ekologicznym w zakresie, w jakim ich stosowanie jest dopuszczone w danym państwie członkowskim zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi lub przepisami krajowymi zgodnymi z prawem wspólnotowym.
 6. W przypadkach zarażenia Varroa destructor dopuszcza się stosowanie kwasu mrówkowego, mlekowego, octowego i szczawiowego, a także mentolu, tymolu, eukaliptolu lub kamfory.
 7. Jeżeli stosuje się leczenie syntetycznymi alopatycznymi produktami leczniczymi, to w tym okresie rodziny pszczele poddawane leczeniu należy umieścić w izolowanych pasiekach, a cały wosk wymienić na wosk pochodzący z pszczelarstwa ekologicznego. Następnie dla takich rodzin pszczelich stosuje się przez okres jednego roku konwersję przewidzianą w art. 38 ust. 3.
 8. Wymagania określone w ust. 7 nie dotyczą produktów wymienionych w ust. 6.

Artykuł 38. Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce

 1. Produkty pszczelarskie wolno sprzedawać jako produkty wytworzone z wykorzystaniem metod produkcji ekologicznej tylko wtedy, gdy zasady rolnictwa ekologicznego stosowano co najmniej przez jeden rok.
 2. Okresu konwersji dla pasiek nie stosuje się w przypadku stosowania art. 9 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.
 3. W okresie konwersji wosk należy wymienić na wosk pochodzący z pszczelarstwa ekologicznego.

Artykuł 41. Zarządzanie jednostkami produkcji pszczelarskiej w celu zapylania

W przypadku gdy zastosowanie mają warunki określone w art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, dany podmiot gospodarczy może prowadzić ekologiczne i nieekologiczne jednostki pszczelarskie na terenie tego samego gospodarstwa do celów prowadzenia działań zapylania, pod warunkiem, że przestrzegane są wszystkie warunki produkcji ekologicznej, z wyjątkiem przepisów dotyczących lokalizacji pasiek. W takim przypadku wytworzone produkty nie mogą być sprzedawane jako ekologiczne.

Podmioty gospodarcze przechowują dokumentację potwierdzającą zastosowanie niniejszego przepisu.

Artykuł 44. Użycie nieekologicznego wosku pszczelego

W przypadku nowych pasiek lub w okresie konwersji nieekologiczne wosk pszczeli może zostać użyty wyłącznie:

 1. w przypadku, gdy na rynku nie ma wosku pszczelego pochodzącego z pszczelarstwa ekologicznego;
 2. jeśli dowiedziono, że jest on wolny od zanieczyszczeń substancjami niedozwolonymi w  produkcji ekologicznej; oraz
 3. z zastrzeżeniem, że pochodzi on z komórek pszczelich.

Artykuł 47. Okoliczności katastroficzne

Właściwy organ może tymczasowo dopuścić:

 1. w przypadku wysokiej śmiertelności pszczół spowodowanej okolicznościami zdrowotnymi lub katastroficznymi, odtworzenie pasiek przy użyciu pszczół nieekologicznych, w przypadku gdy pszczoły z pasiek ekologicznych są niedostępne;
 1. dokarmianie pszczół miodem, cukrem lub syropem cukrowym uzyskanymi metodami ekologicznymi w przypadku długotrwałych wyjątkowych okoliczności pogodowych lub okoliczności katastroficznych utrudniających produkcję nektaru lub spadzi.

Pod warunkiem uzyskania zgody właściwego organu, podmioty gospodarcze przechowują dokumenty potwierdzające zastosowanie powyższych odstępstw. Państwa członkowskie informują się nawzajem i Komisję o odstępstwach, na które udzieliły zgody na mocy lit. c) ust. 1, w terminie 1 miesiąca od udzielenia zgody.

Artykuł 77. Środki kontrolne dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych dla zwierząt gospodarskich

Zawsze w przypadku użycia weterynaryjnych produktów leczniczych, informacje określone w art. 76 lit.e) należy podać organowi kontroli lub jednostce certyfikującej przed wprowadzeniem do obrotu zwierząt gospodarskich lub produktów zwierzęcych jako wyprodukowanych metodami ekologicznymi. Leczone zwierzęta gospodarskie należy dokładnie oznakować, w przypadku dużych zwierząt indywidualnie, a w przypadku drobiu i małych zwierząt indywidualnie lub partiami lub ulami.

Artykuł 78. Szczególne środki kontroli w pszczelarstwie

 1. Pszczelarz dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli. W przypadku gdy nie przeprowadza się identyfikacji obszarów zgodnie z art. 13 ust. 2, pszczelarz dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej stosowną dokumentację wraz z dowodami, w razie konieczności także odpowiednie analizy, że obszary dostępne dla jego rodziny pszczelej spełniają warunki wymagane w niniejszym rozporządzeniu.
 2. Do rejestru pasieki, w odniesieniu do dokarmiania, należy wprowadzać następujące informacje: rodzaj produktu, daty, ilości i ule, w których zostało ono zastosowane.
 3. W każdym przypadku, gdy stosuje się weterynaryjne produkty lecznicze, należy dokładnie zarejestrować rodzaj produktu, ze wskazaniem aktywnych substancji farmakologicznych wraz ze szczegółową diagnozą, dawkowaniem, metodą podawania, czasem trwania kuracji i obowiązującym okresem karencji i przekazać te informacje organowi kontroli lub jednostce certyfikującej przed wprowadzeniem produktów do obrotu jako wyprodukowanych metodami ekologicznymi.
 4. Należy zarejestrować strefę lokalizacji pasieki wraz z identyfikacją uli. Należy informować organ kontroli lub jednostkę certyfikującą o przeniesieniu pasiek w nieprzekraczalnym terminie z nimi uzgodnionym.
 5. Należy zachować szczególną dbałość, by zapewnić odpowiednie pozyskanie, przetwarzanie i przechowywanie produktów pszczelarskich. Należy rejestrować wszystkie środki podjęte w celu spełnienia tego wymogu.
 6. Czynności usuwania nadstawek i zbieranie miodu należy zapisywać w rejestrze pasieki.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST