Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymWykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznymAktualny wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych przez Instytut Ochrony Roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce, można znaleźć na stronie Instytutu.

Natomiast, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

zamieszczona została "Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego".

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez IOR w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora.

Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

  • są zgodne z wymogami zał. II do rozporządzenia 889/2008 oraz
  • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 147 z 2007, poz.1033).

Decyzja o zastosowaniu środka oraz jego wybór należy do rolnika (nie ma miejsca wnioskowanie o zgodę). W rejestrze działań należy odnotować uzasadnienie zastosowanego zabiegu (np. objawy na roślinach), datę, nazwę rośliny uprawnej, określenie działki rolnej, nazwę środka, dawkę.

Podstawa prawna: art. 5.1 (889/2008): W przypadku gdy ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami nie jest możliwa (…), w produkcji ekologicznej można zastosować jedynie środki, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Podmioty gospodarcze są zobowiązane przechowywać dokumentację potwierdzającą potrzebę użycia danego środka.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST