Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznymAktualny wykaz nawozów i środków poprawiających żyzność gleby zakwalifikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce, można znaleźć na stronie Instytutu.

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych, można również znaleźć na stronie Instytutu.

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez IUNG w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora (dotyczy produktów pochodzących z zakupu, nie dotyczy nawozów z własnego gospodarstwa).

Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

  • są zgodne z wymogami zał. I do rozporządzenia 889/2008 oraz
  • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o ochronie roślin, tekst jednolity Dz.U. nr 133 z 2008, poz. 849).

Decyzja o zastosowaniu środka oraz jego wybór należy do rolnika (nie ma miejsca wnioskowanie o zgodę). W rejestrze działań należy odnotować uzasadnienie zastosowanego zabiegu (np. analiza gleby, objawy, rośliny wskaźnikowe), datę, nazwę rośliny uprawnej, określenie działki rolnej, nazwę nawozu lub środka, dawkę.

Podstawa prawna: art. 3.1 (889/2008): W przypadku gdy potrzeby odżywcze roślin nie mogą być zaspokojone (…) można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Podmioty gospodarcze są zobowiązane przechowywać dokumentację potwierdzającą potrzebę użycia danego środka.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST