Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymROZPORZĄDZENIA UE w sprawie PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który na początku lat 70-ych XX w. powołali do życia sami rolnicy – w proteście przeciw zanieczyszczeniu agrochemikaliami środowiska oraz żywności. Zasady „alternatywnego” systemu, sformułowane przez Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM, utworz. 1972), zapoczątkowały oddolny rozwój rolnictwa ekologicznego w wielu krajach, także w Polsce (Stowarzyszenie EKOLAND, utworz. 1989).

Rosnący popyt na żywność „bez agrochemii” oprócz stymulowania rozwoju gospodarstw ekologicznych – zrodził jednak szarą strefę, czyli rynek pseudo-bio-produktów. Dla skutecznego przeciwdziałania fałszerstwom niezbędne są regulacje prawne, normujące produkcję, kontrolę i znakowanie żywności wytworzonej metodami ekologicznymi. I tak, na początku lat 90-ych XX w. kryteria Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), stały się kamieniem węgielnym odnośnych aktów prawnych w Europie (rozporządzenie 2092/91) i w USA (ustawa federalna z 1990 r.).

Obecnie w Unii Europejskiej system rolnictwa ekologicznego określają 3 rozporządzenia:

  • ramowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i  uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
  • wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
  • wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich, które przetwarzają ogólne postanowienia Rady WE w przepisy wprowadzające je do praktyki produkcyjnej.

W/w regulacja unijna (obowiązująca od 1.01.2009) podlega ciągłej aktualizacji w formie rozporządzeń zmieniających powyższe rozporządzenia. Dokumenty te, w polskiej wersji językowej, znajdują się na https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

Prawodawca publikuje każdy nowelizujący akt prawny oddzielnie, tymczasem w praktyce niezbędne są wersje scalone, czyli w aktualnie obowiązujących brzmieniach. By ułatwić zainteresowanym dostęp do wersji aktualnych, zamieszczamy poniżej teksty jednolite rozporządzeń wykonawczych (inaczej: wdrażających), opublikowane przez Komisję Europejską. Uwaga: tekst jednolity ma funkcję pomocniczą; w przypadkach wymagających rozstrzygnięć znaczenie ma zawsze tekst pierwotny każdego z rozporządzeń.

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 – tekst jednolity
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 – tekst jednolity
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 – tekst jednolity

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST