Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Drukuj (plik .pdf)

ZAKRES REGULACJI PRAWNEJ ROZPORZĄDZEŃ
RADY (WE) nr 834/2007 i KOMISJI (WE) nr 889/2008.
SPIS ARTYKUŁÓW


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

 • Tytuł I. Cel, zakres stosowania i definicje
    • Art.1. Cel i zakres stosowania
    • Art.2. Definicje
 • Tytuł II. Cele i zasady produkcji ekologicznej
    • Art.3. Cele
    • Art.4. Zasady Ogólne
    • Art.5. Szczegółowe zasady dotyczące rolnictwa
    • Art.6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania żywności ekologicznej
    • Art.7. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania paszy ekologicznych
 • Tytuł III. Zasady Produkcji
  • Rozdział 1. Ogólne reguły produkcji
    • Art.8. Wymogi ogólne
    • Art.9. Zakaz stosowania GMO
    • Art.10. Zakaz stosowania promieniowania jonizującego
  • Rozdział 2. Produkcja rolna
    • Art.11. Ogólne zasady produkcji rolnej
    • Art.12. Zasady produkcji roślinnej
    • Art.13. Zasady produkcji wodorostów
    • Art.14. Zasady produkcji zwierzęcej
    • Art.15. Zasady produkcji w sektorze akwakultury
    • Art.16. Produkty i substancje stosowane w rolnictwie i kryteria ich dopuszczania
    • Art.17. Konwersja
  • Rozdział 3. Produkcja przetworzonych pasz
    • Art.18. Ogólne reguły dotyczące produkcji pasz przetworzonych
  • Rozdział 4. Produkcja żywności przetworzonej
    • Art.19. Ogólne zasady produkcji żywności przetworzonej
    • Art.20. Ogólne zasady produkcji drożdży ekologicznych
    • Art.21. Kryteria dla niektórych produktów i substancji w przetwórstwie
  • Rozdział 5. Elastyczność
    • Art.22. Odstępstwa od zasad produkcji
 • Tytuł IV. Znakowanie
    • Art.23. Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną
    • Art.24. Obowiązkowe oznaczenia
    • Art.25. Wspólnotowe logo produkcji ekologicznej
    • Art.26. Szczegółowe wymogi dotyczące znakowania
 • Tytuł V. Kontrole
    • Art.27. System kontroli
    • Art.28. Przystąpienie do systemu kontroli
    • Art.29. Świadectwo
    • Art.30. Środki w przypadku naruszeń i nieprawidłowości
    • Art.31. Wymiana informacji
 • Tytuł VI. Handel z państwami trzecimi
    • Art.32. Przywóz produktów wykazujących zgodność
    • Art.33. Przywóz produktów dających równoważne gwarancje
 • Tytuł VII. Przepisy końcowe i przejściowe
    • Art.34. Swobodny przepływ produktów rolnictwa ekologicznego
    • Art.35. Przekazywanie informacji Komisji
    • Art.36. Informacje statystyczne
    • Art.37. Komitet ds. Produkcji Ekologicznej
    • Art.38. Przepisy wykonawcze
    • Art.39.
    • Art.40. Środki przejściowe
    • Art.41. Sprawozdanie dla Rady
    • Art.42. Wejście w życie i stosowanie
  • Załącznik 1. Terminy, o których mowa w art.23 ust.1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Tytuł I. Przepisy początkowe
    • Art.1. Przedmiot i zakres
    • Art.2. Definicje
 • Tytuł II. Zasady dotyczące produkcji, przetwarzania, pakowania, transportu i przechowywania produktów ekologicznych
  • Rozdział 1. Produkcja roślinna
    • Art.3. Gospodarowanie glebą i nawożenie
    • Art.4. Zakaz produkcji hydroponicznej
    • Art.5. Zwalczanie szkodników, chorób i chwastów
    • Art.6. Szczegółowe zasady produkcji grzybów
  • Rozdział 2. Produkcja zwierzęca
    • Art.7. Zakres
   • Sekcja 1. Pochodzenie zwierząt
    • Art.8. Pochodzenie zwierząt ekologicznych
    • Art.9. Pochodzenie zwierząt nieekologicznych
   • Sekcja 2. Pomieszczenia inwentarskie i praktyki gospodarskie
    • Art.10. Zasady dotyczące warunków w pomieszczeniach inwentarskich
    • Art.11. Szczegółowe warunki dotyczące pomieszczeń inwentarskich oraz praktyk gospodarskich dla ssaków
    • Art.12. Szczegółowe warunki dotyczące pomieszczeń oraz praktyk gospodarskich dla drobiu
    • Art.13. Szczegółowe wymagania i warunki dotyczące pomieszczeń w pszczelarstwie
    • Art.14. Dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni
    • Art.15. Obsada zwierząt
    • Art.16. Zakaz produkcji zwierzęcej bez gruntów rolnych
    • Art.17. Jednoczesna produkcja zwierząt ekologicznych i nieekologicznych
    • Art.18. Zarządzanie produkcją zwierzęcą
   • Sekcja 3. Pasza
    • Art.19. Pasza pochodząca z własnego gospodarstwa lub z innych gospodarstw ekologicznych
    • Art.20. Pasza zaspokajająca potrzeby odżywcze
    • Art.21. Pasze w okresie konwersji
    • Art.22. Produkty i substancje określone w art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
   • Sekcja 4. Zapobieganie chorobom i opieka weterynaryjna
    • Art.23. Zapobieganie chorobom
    • Art.24. Opieka weterynaryjna
    • Art.25. Szczegółowe zasady zapobiegania chorobom oraz opieki weterynaryjnej w pszczelarstwie
  • Rozdział 3. Produkty przetworzone
    • Art.26. Zasady produkcji przetworzonej paszy i żywności
    • Art.27. Użycie niektórych produktów i substancji w przetwórstwie żywności
    • Art.28. Użycie niektórych składników nieekologicznych pochodzenia rolniczego w przetwórstwie żywności
    • Art.29. Dopuszczenie nieekologicznych składników żywności pochodzenia rolniczego przez państwo członkowskie
  • Rozdział 4. Zbieranie, pakowanie, transport i składowanie produktów
    • Art.30. Zbieranie i transport produktów do jednostek przetwórczych
    • Art.31. Pakowanie produktów i ich transport do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek
    • Art.32. Szczególne zasady transportu paszy do innych jednostek produkcyjnych/przetwórczych lub obiektów składowania
    • Art.33. Przyjmowanie produktów od innych jednostek i innych podmiotów gospodarczych
    • Art.34. Szczególne zasady odbierania produktów z krajów trzecich
    • Art.35. Składowanie produktów
  • Rozdział 5. Zasady konwersji
    • Art.36. Rośliny i produkty roślinne
    • Art.37. Szczegółowe zasady dotyczące konwersji terenów związanych z ekologiczną produkcją zwierzęcą
    • Art.38. Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce
  • Rozdział 6. Szczególne zasady produkcji
   • Sekcja 1. Szczególne zasady produkcji związane z ograniczeniami klimatycznymi, geograficznymi lub strukturalnymi zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
    • Art.39. Uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 2092/91
    • Art.40. Produkcja równoległa
    • Art.41. Zarządzanie jednostkami produkcji pszczelarskiej w celu zapylania
   • Sekcja 2. Szczególne zasady produkcji w związku z brakiem dostępności środków ekologicznych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) nr 834/2007
    • Art.42. Użycie zwierząt nieekologicznych
    • Art.43. Użycie nieekologicznych pasz pochodzenia rolniczego
    • Art.44. Użycie nieekologicznego wosku pszczelego
    • Art.45. Użycie nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego nieuzyskanych przy pomocy metod produkcji ekologicznej
   • Sekcja 3. Szczególne zasady produkcji związane ze szczególnymi problemami w zakresie zarządzania ekologicznym chowem zwierząt zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
    • Art.46. Szczególne problemy w zakresie zarządzania ekologicznym chowem zwierząt
   • Sekcja 4. Szczególne zasady produkcji związane z okolicznościami katastroficznymi zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 834/2007
    • Art.47. Okoliczności katastroficzne
  • Rozdział 7. Baza danych nasion
    • Art.48. Baza danych
    • Art.49. Rejestracja
    • Art.50. Warunki rejestracji
    • Art.51. Rejestrowane informacje
    • Art.52. Dostęp do informacji
    • Art.53. Opłata rejestracyjna
    • Art.54. Sprawozdanie roczne
    • Art.55. Zbiorcze sprawozdanie
    • Art.56. Dostęp do informacji na żądanie
 • Tytuł III. Znakowanie
  • Rozdział 1. Logo wspólnotowe
    • Art.57. Logo wspólnotowe
    • Art.58. Warunki użycia numeru kodowego oraz miejsca pochodzenia
  • Rozdział 2. Szczegółowe wymogi w zakresie znakowania paszy
    • Art.59. Zakres, użycie znaków towarowych oraz opisów handlowych
    • Art.60. Oznaczenia przetworzonej paszy
    • Art.61. Warunki stosowania oznaczeń przetworzonej paszy
  • Rozdział 3. Inne szczegółowe wymagania w zakresie znakowania
    • Art.62. Produkty pochodzenia roślinnego w okresie konwersji
 • Tytuł IV. Kontrola
  • Rozdział 1. Minimalne wymagania kontroli
    • Art.63. Zasady kontroli i zobowiązania podmiotów gospodarczych
    • Art.64. Zmiana zasad kontroli
    • Art.65. Wizyty kontrolne
    • Art.66. Dokumentacja księgowa
    • Art.67. Dostęp do obiektów
    • Art.68. Certyfikaty
    • Art.69. Oświadczenie sprzedawcy
  • Rozdział 2. Szczegółowe wymagania kontroli w odniesieniu do roślin i produktów z roślin uprawnych lub dziko rosnących
    • Art.70. Zasady kontroli
    • Art.71. Powiadamianie
    • Art.72. Ewidencja produktów roślinnych
    • Art.73. Kilka jednostek produkcyjnych prowadzonych przez ten sam podmiot gospodarczy
  • Rozdział 3. Wymagania kontroli w odniesieniu do zwierząt gospodarskich i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
    • Art.74. Zasady kontroli
    • Art.75. Identyfikacja zwierząt gospodarczych
    • Art.76. Ewidencja zwierząt gospodarskich
    • Art.77. Środki kontrolne dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych dla zwierząt gospodarskich
    • Art.78. Szczególne środki kontroli w pszczelarstwie
    • Art.79. Kilka jednostek produkcyjnych prowadzonych przez ten sam podmiot gospodarczy
  • Rozdział 4. Wymagania kontroli w odniesieniu do jednostek przetwórstwa produktów roślinnych i pochodzenia zwierzęcego oraz środków spożywczych składających się z produktów roślinnych i pochodzenia zwierzęcego
    • Art.80. Zasady kontroli
  • Rozdział 5. Wymagania kontroli w odniesieniu do przywozu roślin, produktów roślinnych, zwierząt gospodarskich, produktów zwierzęcych i środków spożywczych zawierających rośliny lub produkty inwentarza żywego, pasz zwierzęcych, mieszanek paszowych i materiałów paszowych z krajów trzecich
    • Art.81. Zakres
    • Art.82. Zasady kontroli
    • Art.83. Dokumentacja księgowa
    • Art.84. Informacje w sprawie przywożonych przesyłek
    • Art.85. Wizyty kontrolne
  • Rozdział 6. Wymagania kontroli w odniesieniu do jednostek zajmujących się produkcją, przetwórstwem lub przywozem produktów ekologicznych i zlecających stronom trzecim część lub całość realizowanych działań
    • Art.86. Zasady kontroli
  • Rozdział 7. Wymagania dotyczące kontroli jednostek przetwórstwa paszy
    • Art.87. Zakres
    • Art.88. Zasady kontroli
    • Art.89. Dokumentacja księgowa
    • Art.90. Wizyty kontrolne
  • Rozdział 8. Naruszenia prawa i wymiana informacji
    • Art.91. Środki stosowane w przypadku podejrzenia naruszeń prawa i nieprawidłowości
    • Art.92. Wymiana informacji
 • Tytuł V. Przekazywanie informacji komisji, przepisy przejściowe i końcowe
  • Rozdział 1. Przekazywanie informacji Komisji
    • Art.93. Informacje statystyczne
    • Art.94. Inne informacje
  • Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe
    • Art.95. Środki przejściowe
    • Art.96. Utrata mocy obowiązującej
    • Art.97. Wejście w życie i stosowanie
  • Załącznik I. Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby określone w art. 3 ust. 1
  • Załącznik II. Pestycydy — środki ochrony roślin określone w art. 5 ust. 1
  • Załącznik III. Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń odpowiednie dla różnych gatunków i rodzajów produkcji, których mowa w art. 10 ust. 4
  • Załącznik IV. Maksymalna liczba zwierząt na hektar określona w art. 15 ust. 2
  • Załącznik V. Materiały paszowe, o których mowa w art. 22 ust. 1, 2 i 3
  • Załącznik VI. Dodatki paszowe i niektóre substancje stosowane w żywieniu zwierząt określone w art. 22 ust.4
  • Załącznik VII. Produkty do czyszczenia i dezynfekowania, o których mowa w art. 23 ust. 4
  • Załącznik VIII. Niektóre produkty i substancje używane do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, o których mowa w art. 27  ust. 1 lit. a)
  • Załącznik IX. Składniki pochodzenia rolniczego nieprodukowane metodami ekologicznymi, o których mowa w art. 28
  • Załącznik X. Gatunki, w stosunku do których stwierdzono, że istnieje wystarczająca ilość nasion lub sadzeniaków ziemniaka produkowanych metodami ekologicznymi w znacznej liczbie odmian w każdej części Wspólnoty o których mowa w art. 45 ust. 3
  • Załącznik XI. Logo wspólnotowe, o którym mowa w art. 57
  • Załącznik XII. Wzór certyfikatu wydawanego podmiotowi gospodarczemu określonego w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, o którym mowa w art. 68 niniejszego rozporządzenia
  • Załącznik XIII. Wzór deklaracji sprzedającego określonej w art. 69
  • Załącznik XIV. Tabela korelacji, o której mowa w art. 96

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST