Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymDemeter


Organizacja DEMETER INTERNATIONAL e.V. z siedzibą w Darmstadt, Niemcy, jest dysponentem kryteriów rolnictwa biodynamicznego oraz posiada prawo do przyznawania znaku towarowego „Demeter” produktom wytworzonym zgodnie z tymi kryteriami.

AGRO BIO TEST na mocy porozumienia z DEMETER INTERNATIONAL e. V., posiada upoważnienie do prowadzenia kontroli pod kątem zgodności z kryteriami „Demeter”. Kontrola jest dokumentowana w języku niemieckim lub angielskim na formularzach opracowanych przez DEMETER INTERNATIONAL e. V. Elektroniczne wersje protokołów są przekazywane przez AGRO BIO TEST do DEMETER INTERNATIONAL e. V.

Wnioskujący zleca odpłatnie AGRO BIO TEST przeprowadzenie kontroli jego przedsięwzięcia wg kryteriów rolnictwa biodynamicznego, warunkujących ubieganie się o prawo znakowania produkcji znakiem „Demeter” oraz przekazanie dokumentacji pokontrolnej do DEMETER INTERNATIONAL e. V. w celu podjęcia decyzji certyfikacyjnej. Oprócz określonych prawem wymogów rolnictwa ekologicznego, Wnioskujący wdraża w w/w gospodarstwie kryteria rolnictwa biodynamicznego organizacji DEMETER INTERNATIONAL e.V., z którą łączy go umowa cywilna.

Podmioty podlegające kontroli innych jednostek niż AGRO BIO TEST, przedkładają kopię protokołu z kontroli wg wymogów rolnictwa ekologicznego UE, gdyż kontrola wg kryteriów „demeter” ma charakter dodatkowy i może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wymogi w zakresie rolnictwa ekologicznego określone prawem.

Inne opłaty, w tym opłata za certyfikację oraz opłaty licencyjne za stosowanie znaku „demeter”, Wnioskujący uiszcza bezpośrednio do DEMETER INTERNATIONAL e.V.

Uwaga

Kryteria rolnictwa biodynamicznego są aktualizowane.

Poniżej została zamieszczona ostatnia zaktualizowana wersja kryteriów, które obowiązują od dnia 01.01.2021 r. (dostępne są jedynie wersje w j. angielskim i j. niemieckim).

pobierz wersję EN 

pobierz wersję DE 

Ostatnia polskojęzyczna wersja Kryteriów rolnictwa biodynamicznego (już nieaktualna)

pobierz wersję PL 

Przydatne linki:

https://www.demeter.net/certification/standards

https://www.demeter.net/biodynamic-preparations-best-practice-manual

Formularz planu produkcji roslinnej/lista działek (plot list):

pobierz wersję EN 

pobierz wersję DE 

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST