Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymZmiana jednostki certyfikującej

Producent zainteresowany przeniesieniem procesu certyfikacji, prowadzonego dotąd przez inną jednostkę certyfikującą, składa do  AGRO BIO TEST wniosek o przejęcie procesu certyfikacji przedsięwzięcia eko-rolniczego (pobierz ), załączając:

  • zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (pobierz );
  • kopię protokołu z ostatniej inspekcji (pełnozakresowej oraz dodatkowej - jeśli miała miejsce);
  • kopię pisma podsumowującego kontrolę, ze wskazaniem uchybień i nałożonych sankcji;
  • kopię certyfikatu (z załącznikiem, jeśli został wystawiony).
  • formularz Wniosek o Certyfikację - Opis Gospodarstwa / Deklaracja Producenta (pobierz );

We Wniosku o przejęcie (…), poniżej adresu Wnioskującego należy podać rok, w którym miała miejsce pierwsza eko-kontrola.


Na podstawie otrzymanych w/w dokumentów AGRO BIO TEST zgłasza w krajowym systemie kontroli rolnictwa ekologicznego (prowadzonym przez GIJHAR-S) przejęcie procesu certyfikacji, a Wnioskującemu wysyła: Umowę w/s kontroli /certyfikacji oraz Ogólne Warunki Umowy.

Po otrzymaniu podpisanej Umowy, AGRO BIO TEST nadaje Wnioskującemu nowy numer rejestracyjny.

Po zarejestrowaniu w programie AGRO BIO TEST (nie wcześniej, bo skutkowałoby to przerwaniem ciągłości certyfikacji !) Wnioskujący może wypowiedzieć umowę poprzedniej jednostce.


Jeśli pełnozakresowa kontrola prowadzona przez poprzednią jednostkę certyfikującą miała miejsce w br., AGRO BIO TEST, na podstawie otrzymanych dokumentów, wystawia Wnioskującemu certyfikat, nie pobierając dodatkowych opłat.


Jeśli ostatnia pełnozakresowa kontrola miała miejsce w ubiegłym roku, wraz z Umową AGRO BIO TEST wysyła formularze opisów przedsięwzięcia (w formie tabel do wypełnienia). Po ich otrzymaniu wraz z Umową oraz po uiszczeniu opłaty wg cennika AGRO BIO TEST – do Wnioskującego kierowany jest inspektor na doroczną, pełnozakresową kontrolę.

Po analizie protokołu z kontroli, AGRO BIO TEST opracowuje wynik certyfikacji* (decyzję w/s certyfikacji) oraz wystawia stosowny certyfikat.


W przypadku producentów rolnych, wystawienie certyfikatu do końca października jest warunkiem uwzględnienia Wnioskującego w Wykazie składanym Prezesowi ARiMR, stanowiącym podstawę przyznania płatności rolnośrodowiskowych w pakiecie Rolnictwo Ekologiczne.


Dalsza obsługa Wnioskującego o certyfikację odbywa się zgodnie z rutynowym programem AGRO BIO TEST.


*) Uwaga: w przypadku wykonywania inspekcji fizycznej u Wnioskującego, procedura certyfikacji trwa co najmniej 2-3 tygodnie od daty otrzymania formularzy opisujących produkcję zgłaszaną do kontroli.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST