Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Od 1 stycznia 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji dla producentów przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu zaufania konsumentów. Zmiana przepisów obejmuje m.in.:

  • uproszczenie zasad produkcji poprzez usunięcie szeregu odstępstw
  • wzmocnienie systemu kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • zobowiązanie producentów z krajów trzecich do przestrzegania przez nich tych samych zasad produkcji co producenci w UE
  • rozszerzenie zakresu certyfikowanych produktów (np. soli, korka, wosku pszczelego, maté, liści winogron, rdzeni palmowych)
  • wprowadzenie dodatkowych zasad produkcji (dotyczących m.in. jeleniowatych, królików, drobiu)
  • ułatwienie procesu certyfikacji dla małych gospodarstw dzięki możliwości prowadzenia certyfikacji grupowej
  • określenie środków jakie należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami

Tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R0848ROZPORZĄDZENIA USTANAWIAJĄCE SZCZEGÓŁOWE ZASADY:

⇒ ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0002.01.POL&toc=OJ:L:2020:098:TOC

ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE:

⇒ ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1585652016217&uri=CELEX:32020R0427

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST