Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymZgłoszenie


Przystąpienie do krajowego systemu kontroli rolnictwa ekologicznego.
Program certyfikacji AGRO BIO TEST

Producent zainteresowany przystąpieniem do sektora rolnictwa ekologicznego może zwrócić się (telefonicznie, e-mailowo, listownie, podając swój adres pocztowy) do AGRO BIO TEST o przysłanie pakietu informacyjnego wraz z formularzami rejestracyjnymi lub wysłać do biura AGRO BIO TEST wypełnione i podpisane:

 • Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego plik .pdf pobierz
  lub plik Excel pobierz
 • Wniosek o Certyfikację - Opis Gospodarstwa / Deklaracja Producenta plik .pdf pobierz,

AGRO BIO TEST wysyła zainteresowanemu pocztą:

 • pakiet dokumentów informacyjnych
 • formularz Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (jeśli producent już przysłał z własnej inicjatywy – wysyłamy pakiet bez tego formularza)
 • formularz Wniosek o Certyfikację - Opis Gospodarstwa / Deklaracja Producenta (jeśli producent już przysłał z własnej inicjatywy – wysyłamy pakiet bez tego formularza)
 • dwa egzemplarze Umowy w/s kontroli/certyfikacji

PRODUCENT:

 • odsyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (chyba, że już je wysłał wcześniej)
 • odsyła oba podpisane egz. Umowy (do podpisu ze strony AGRO BIO TEST)
 • odsyła wypełniony formularz Wniosek o Certyfikację - Opis Gospodarstwa / Deklaracja Producenta
 • dokonuje opłaty rejestracyjnej w wys. 50 zł na konto AGRO BIO TEST

Od daty podpisania Zgłoszenia, producent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego.

AGRO BIO TEST:

 • rejestruje Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego - w dniu otrzymania prawidłowo wypełnionego i podpisanego dokumentu, po czym wpisuje dane ze Zgłoszenia do elektronicznej bazy danych prowadzonej przez GIJHAR-S
 • rejestruje Umowę w/s kontroli / certyfikacji zawartą z Wnioskującym, nadając mu numer rejestracyjny w krajowym systemie kontroli rolnictwa ekologicznego
 • wystawia fakturę kwitującą wpłatę 50 zł (opłata rejestracyjna)

Od dnia przyjęcia przez jednostkę certyfikującą Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, naliczany jest okres konwersji (przestawiania gospodarowania na rolnictwo ekologiczne)

Po skompletowaniu Zgłoszenia, Umowy i opłaty rejestracyjnej, AGRO BIO TEST wysyła:

 • poświadczenie włączenia Wnioskującego do systemu kontroli, w programie AGRO BIO TEST
 • egzemplarz Umowy z Warunkami Ogólnymi, podpisany ze strony AGRO BIO TEST
 • fakturę kwitującą wpłatę 50 zł (opłata rejestracyjna)
 • pakiet formularzy standardowych do opisu przedsięwzięcia zgłaszanego do certyfikacji oraz instrukcje ich wypełniania.

Dalsze informacje są przekazywane Wnioskującemu, który zawarł z AGRO BIO TEST umowę w/s kontroli / certyfikacji, w formie pisemnej.

Jakiekolwiek zmiany danych objętych Zgłoszeniem (rodzaj działalności, pow. działek, zmiana nazwiska, adres, etc.) muszą być wprowadzone do systemu kontroli wyłącznie na formularzu Zgłoszenia, składanym do jednostki certyfikującej, która wpisuje je do elektronicznej bazy danych prowadzonej przez GIJHAR-S.

Jednostka certyfikująca przyjmuje Zgłoszenia przez cały rok, bez ograniczeń czasowych. Rolnicy zainteresowani jednoczesnym przystąpieniem do systemu rolnictwa ekologicznego i wnioskowaniem w ARiMR o dotacje rolno-środowiskowe z tytułu ekologicznego gospodarowania – powinni złożyć Zgłoszenie w jednostce certyfikującej w terminie wyznaczonym przez ARiMR.

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami produkcji ekologicznej:

 • bezpośrednio w rozporządzeniach UE nr 834/2007 i 889/2008, dostępnych na www.gov.pl/web/rolnictwo
 • w formie opisowej na naszej stronie www.agrobiotest.pl (zakładki na lewym marginesie strony głównej)

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST