Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Drukuj (plik .pdf)

PRODUKCJA ROŚLINNA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM


Wymogi prawne regulujące ekologiczną produkcję w Unii Europejskiej są ustanowione w rozporządzeniach, obowiązujących w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE. Są to:

 • podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
 • wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975).

Uwaga: akty prawne obowiązują w ich zaktualizowanych brzmieniach.

Wszystkie akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2


Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

 • Artykuł   5  Szczegółowe zasady dotyczące rolnictwa
 • Artykuł 11  Ogólne zasady produkcji rolnej
 • Artykuł 12  Zasady produkcji roślinnej
 • Artykuł 16  Produkty i substancje stosowane w rolnictwie i kryteria ich dopuszczania

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008

 • Rozdział 1  Produkcja roślinna
 • Artykuł 3  Gospodarowanie glebą i nawożenie
 • Artykuł 4  Zakaz produkcji hydroponicznej
 • Artykuł 5  Zwalczanie szkodników, chorób i chwastów
 • Rozdział 5  Zasady konwersji
 • Artykuł 36  Rośliny i produkty roślinne
 • Artykuł 37  Szczegółowe zasady dotyczące konwersji terenów związanych z ekologiczną produkcją zwierzęcą
 • Rozdział 7  Baza danych nasion
 • Artykuł 48  Baza danych
 • Artykuł 49  Rejestracja
 • Artykuł 50  Warunki rejestracji
 • Artykuł 51  Rejestrowane informacje
 • Artykuł 52  Dostęp do informacji
 • Artykuł 53  Opłata rejestracyjna
 • Artykuł 54  Sprawozdanie roczne
 • Artykuł 55  Zbiorcze sprawozdanie
 • Artykuł 56  Dostęp do informacji na żądanie
 • TYTUŁ IV  KONTROLA
 • Rozdział 2  Szczegółowe wymagania kontroli w odniesieniu do roślin i produktów z roślin uprawnych lub dziko rosnących
 • Artykuł 70  Zasady kontroli
 • Artykuł 71  Powiadamianie
 • Artykuł 72  Ewidencja produktów roślinnych
 • Artykuł 73  Kilka jednostek produkcyjnych prowadzonych przez ten sam podmiot gospodarczy

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST