Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Informujemy, że w związku ze zgłoszeniem działalności w rolnictwie ekologicznym do jednostki certyfikującej, Państwa dane osobowe przetwarza AGRO BIO TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 139N/11, 02-776 Warszawa, NIP: 951-19-92-533, REGON: 016379576, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170297.

Jako administrator danych jednostka wykorzystuje je do wykonywania postanowień umownych - zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AGRO BIO TEST sp. z o.o. jako jednostce certyfikującej - zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c ww. Rozporządzenia.

Jednostka dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. Nie wymaga to z Państwa strony żadnego działania. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu certyfikacji wynikającego z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91  i ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli oraz z USTAWY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM z dn. 25 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054).

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być uprawnione z mocy prawa instytucje i jednostki administracji publicznej. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa i będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawnych w celu zapewnienia realizacji procesu certyfikacji, postępowań kontrolnych i sądowych.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem skrzynki mailowej: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST