Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymPozostałe podmioty


Prezentowany wykaz obejmuje podmioty uczestniczące w eko-rolniczym łańcuchu żywnościowym nie jako producenci rolni, lecz jako ogniwa PRZETWARZANIA I DYSTRYBUCJI. Grupę tę tworzą przetwórcy, konfekcjonerzy, handlowcy, importerzy, jak też usługodawcy.

Wykaz obejmuje firmy, które:

  • pod własną marką wprowadzają eko-produkty do handlu detalicznego
  • dostarczają eko-rolnicze produkty i półprodukty do dalszego przerobu
  • wykonują usługi podwykonawstwa w zakresie objętym certyfikacją

Szczegółowy zakres eko-produkcji oferowanej przez dany podmiot jest określony w jego aktualnym certyfikacie, bądź załącznikach do certyfikatu, stanowiących z nim integralną całość. W/w dokumenty mogą być przekazywane klientom w formie kopii, faxu, skanu, prezentowane na stronach internetowych, etc. Kopię certyfikatu można porównać z jego wersją elektroniczną (bez podpisu i pieczątki; oryginał jest tylko jeden i dysponuje nim posiadacz certyfikatu). W tym celu, po wyszukaniu w poniższym wykazie danego podmiotu, należy kliknąć w podkreślony numer jego certyfikatu.

W razie wątpliwości co do autentyczności certyfikatu, którego kopia różni się od zamieszczonej wersji elektronicznej, prosimy o kontakt z biurem AGRO BIO TEST.

Prezentacja certfikatów służy sprawdzaniu autentyczności kopii znajdujących się w obiegu biznesowym.
The aim of presenting electronic certificates is enabling verification of documentary evidance circulating across organic businesses.


Zainteresowani współpracą biznesową w określonej branży, znajdą partnerów i dostawców certyfikowanych przez AGRO BIO TEST korzystając z wyszukiwarki:

Nazwa podmiotu
Operator name
Numer Agro Bio Test:
(5 ostatnich cyfr)
Operator certificate number
(last 5 digits)

Uwaga: AGRO BIO TEST nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach internetowych certyfikowanych podmiotów.


Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym, na wniosek zainteresowanego podmiotu, AGRO BIO TEST udostępnia wykaz producentów ekologicznych objętych kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 1. Udostępnienie wykazu następuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o udostępnienie wykazu, zainteresowany podmiot składa na formularzu udostępnienia informacji o produkcji i producentach w rolnictwie ekologicznym.


Copyright © 2012 AGRO BIO TEST