Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Formularze dla klientów


Wzory rejestrów produkcji

Z myślą o wygodzie rolników ekologicznych objętych programem certyfikacji AGRO BIO TEST, udostępniamy wzory rejestrów gospodarowania, wymaganych na mocy art. 72 i art. 76 rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Wzory-matryce do kopiowania (by uzyskać karty rejestrów do bezpośredniego wypełniania) „nasi” rolnicy otrzymali w formie broszury opracowanej w 2011 r. (wydanie II). Obecnie karty rejestrów można wydrukować z załączonego pliku PDF.

Niezbędne rejestry można utworzyć samemu w wersji elektronicznej i prowadzić zapisy bezpośrednio „w komputerze”. Przed przyjazdem inspektora oraz na każde wezwanie jednostki certyfikującej rejestry elektroniczne muszą zostać wydrukowane, by inspektor mógł je ostemplować, poświadczając kontrolę.

W celu zapisów działań specjalnych, np. zabiegi kastracyjne (art. 18 rozp. 889/2008), okres końcowej fazy tuczu (art. 46 rozp. 889/2008), ewidencja transportów luzem (art. 31.2 rozp. 889/2008) etc., należy opracować stosowne rejestry we własnym zakresie, odpowiednio do potrzeb.

Uwaga: rejestry działań rolnośrodowiskowych są absolutnie niewystarczające do wykazania zgodności z wymogami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym. Rolnicy, którzy nie chcą prowadzić podwójnej dokumentacji, powinni - oprócz wypełniania rejestrów działań rolnośrodowiskowych - zaprowadzić rejestry uzupełniające, obejmujące te dane eko-rolnicze, których nie uwzględniają rejestry rolnośrodowiskowe.

Oryginały rejestrów należy przechowywać przez 5 lat, na potrzeby weryfikacji (wymóg prawny). Przypominamy: brak eko-rolniczej dokumentacji oznacza brak danych do certyfikacji...


 1. Wstęp
 2. Rejestr zakupów materiału rozmnożeniowego
 3. Rejestr nawożenia upraw
 4. Rejestr zabiegów ochrony roślin
 5. Rejestr zabiegów agrotechnicznych
 6. Rejestr zbiorów płodów rolnych (w tym roślin paszowych)
 7. Rejestr sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego
 8. Rejestr zakupów środków do produkcji rolnej
 9. Stan zapasów produktów rolnych i środków produkcji / inwentaryzacja
 10. Kartoteka magazynowa
 11. Rejestr sprawdzania czystości i czyszczenia urządzeń/obiektów wykorzystywanych do produkcji ekologicznej i konwencjonalnej
 12. Transport eko-produktów nieopakowanych
 13. Rejestr zakupów zwierząt
 14. Rejestr zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych
 15. Rejestr urodzeń zwierząt
 16. Rejestr zwierzęta opuszczających gospodarstwo / sprzedaż
 17. Rejestr zakupów pasz i dodatków paszowych
 18. Rejestr dostępu zwierząt do pastwisk (dni wypasu)
 19. Rejestr zwierząt padłych
 20. Rejestr zagospodarowania nawozów naturalnych
 21. Obsada zwierząt / stan średnioroczny
 22. Skargi i reklamacje klientów

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST