Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym


PROGRAM CERTYFIKACJI W OBSZARZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

(wg PN-EN ISO/IEC 17065)


1. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY OGÓLNE CERTYFIKACJI

AGRO BIO TEST prowadzi certyfikację według systemu oceny zgodności opartego na niżej wymienionych podstawach prawnych, dokumentach normatywnych i systemach certyfikacji.

1.1. Rozporządzenia Unii Europejskiej:
Rozporządzenia UE obowiązujące w całości i bezpośrednio państwach członkowskich, obowiązujące w aktual-nych, nowelizowanych brzmieniach:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189 z 20.07.2007)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

1.2. Ustawy krajowe:
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935) ze zmianami
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 nr 116, poz. 975)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2015, poz.55)
Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. nr 54, poz. 326)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. Nr 56, poz. 348)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 94, poz. 607)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. Nr 225, poz. 1468)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. z 14.08.2014 r., poz. 1086)

1.3. Dokumenty normatywne:

 • PN-EN ISO/IEC 17065:2013 – Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
 • PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów
 • DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania szczegółowe
 • DA-01  Opis systemu akredytacji
 • DA-02  Zasady stosowania symboli akredytacji PCA
 • DA-08  Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu
 • DA-06  Polityka PCA dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
 • DAC-13 Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego

1.4. Systemy certyfikacji
Jednostka certyfikującą AGRO BIO TEST działa w obszarze certyfikacji dobrowolnej. Przy certyfikacji procesów AGRO BIO TEST występuje jako „strona trzecia” tj. niezależna od producenta/ dostawcy i od odbiorcy. AGRO BIO TEST świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie produkcji ekologicznej tylko na terenie Polski. Certyfikacja zgodności procesów produkcji ekologicznej na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 834/2007 prowadzona jest według systemu, którego elementami są:

 • ocena systemu produkcji ekologicznej produktów, prowadzona na miejscu produkcji,
 • nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący dodatkowe kontrole produkcji oraz badania produktów pobranych u dostawcy i/lub z rynku.
System certyfikacji producentów działających w zakresie rolnictwa ekologicznego jest systemem 6 wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 i obejmuje ocenę i nadzór nad działalnością producenta, w sposób zgodny z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007. Do oceny badań wykorzystywane są wyniki analiz wykonanych przez laboratoria będące podwykonawcami AGRO BIO TEST, które:
 • posiadają akredytację w zakresie zlecanych badań,
 • podpisały kontrakt (lub inny dokument prawny) o współpracy z AGRO BIO TEST,
 • są bezstronne w stosunku do Wnioskującego.

Wnioskujący jest informowany przez AGRO BIO TEST o laboratorium, do którego jest kierowana jego próbka do badań.

1.5. Odpowiedzialność prawna
Uzyskany przez producenta / dostawcę certyfikat produktu nie zwalnia go z odpowiedzialności za ten produkt oraz za skutki wynikające z użytkowania produktu niewłaściwej jakości, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na AGRO BIO TEST.

2. ZAKRESY CERTYFIKACJI

AGRO BIO TEST jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (AC 096) w następującym zakresie:

 • Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt
 • Pszczelarstwo
 • Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży
 • Wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z  krajów trzecich.
AGRO BIO TEST jest upoważniony decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym; numer identyfikacyjny PL-EKO-07.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dokumentacja systemowa AGRO BIO TEST obejmuje Księgę Zarządzania oraz procedury i instrukcje, w tym zapisy na formularzach systemowych.
AGRO BIO TEST dysponuje kompetentnym personelem do oceny zgodności.
Polityka jakości i bezstronności AGRO BIO TEST, jak i praktyka jej działalności, kładą szczególny nacisk na zachowanie niezbędnej bezstronności oraz równego traktowania wszystkich klientów, zarówno pod względem wymagań formalnych jak i finansowych oraz zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z procesem certyfikacji i nadzoru.

4. PROCEDURA CERTYFIKACJI

Przebieg procesu certyfikacji obejmuje poniższe etapy.

 • Rejestracja Wnioskującego: przyjęcie Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicz- nego, zawarcie Umowy w/s kontroli / certyfikacji, przyjęcie Wniosku o certyfikację,
 • Przegląd Wniosku o certyfikację i przygotowanie inspekcji,
 • Przeprowadzenie inspekcji (ocena),
 • Przegląd dokumentacji pokontrolnej,
 • Podjęcie decyzji o przyznaniu - lub nie - certyfikatu
 • Wystawienie certyfikatu i przekazanie go klientowi
 • Nadzór w okresie ważności wystawionego certyfikatu.

5. ZASADY WSPÓŁPRACY Z WNIOSKUJĄCYMI ORAZ Z POSIADACZAMI CERTYFIKATÓW

AGRO BIO TEST dąży do zapewnienia sprawnej współpracy z klientami, uwzględniając ich potrzeby, przy zachowaniu wszelkich wymagań formalnych systemu certyfikacji. Sprawną współpracę zapewnia między innymi to, że wszelkie istotne informacje są przekazywane klientom telefonicznie i/lub pisemnie, w tym w sposób udokumentowany. Na początku każdego roku kalendarzowego producenci otrzymują pisma informacyjne od AGRO BIO TEST, w których przypomina się m.in. o terminach spraw, zmianach w systemie i in. Zachowanie poufności jest zapewnione dzięki przekazywaniu informacji wrażliwych tylko osobom upoważnionym przez Wnioskującego.

5.1  Uzgodnienia
Na wstępnym etapie procedury certyfikacji AGRO BIO TEST szczegółowo uzgadnia z Wnioskującym zakres certyfikacji i warunki umowy.

5.2. Przerwanie procesu certyfikacji
Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na pisemne życzenie Wnioskującego na każdym etapie tego procesu, przy czym AGRO BIO TEST może domagać się poniesienia przez Wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania. Powodem przerwania procesu certyfikacji może być niewywiązanie się Wnioskującego w ustalonym terminie z uzupełnienia wymaganej dokumentacji lub brak wniesienia ustalonych opłat. Wyłączenie z programu certyfikacji AGRO BIO TEST następuje:

 • w terminie podanym w informacji o rezygnacji Klienta,
 • niezwłocznie po upływie terminów odwoławczych od decyzji o cofnięciu certyfikatu,
 • w dniu wejścia w życie terminu rozwiązania umowy w/s kontroli / certyfikacji, zapowiedzianym w piśmie AGRO BIO TEST informującym Klienta o wypowiedzeniu umowy.

5.3. Informowanie o zmianach
W przypadku zmian w wymaganiach certyfikacyjnych lub zaistnieniu konieczności wprowadzenia zmian w pro-cedurach AGRO BIO TEST związanych z procesem certyfikacji, powiadamia się o tym wszystkich zainteresowanych, wraz z określeniem terminu wprowadzenia tych zmian, w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych.

5.4. Odwołania i skargi
Wnioskujący, w tym posiadacze certyfikatów mają prawo do składania skarg dotyczących wszelkich działań lub odwołań od decyzji AGRO BIO TEST. AGRO BIO TEST zapewnia bezstronne załatwianie skarg i odwołań oraz obowiązek terminowego powiadamia-nia podmiotu je zgłaszającego o sposobie załatwienia sprawy oraz o możliwości ewentualnego odwołania się. Sprawy sporne związane z umową zawartą między posiadaczem certyfikatu a AGRO BIO TEST mogą być rozstrzygane na drodze prawnej przewidzianej dla tego rodzaju umów.

6. PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIELENIU CERTYFIKACJI

Decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikatu podejmuje specjalista ds. certyfikacji, w oparciu o szczegółową analizę wszystkich dokumentów związanych z procesem certyfikacji.

7. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ UŻYWANIA CERTYFIKATU I ZNAKÓW ZGODNOŚCI

Nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu jest jednym z podstawowych wymagań systemu oceny zgodności i stanowi przedmiot umowy między Wnioskującym a AGRO BIO TEST. W umowie są określone szczegółowo zarówno dopuszczalne zasady posługiwania się certyfikatem przez jego posiadacza, jak i uzgodnienia dotyczące działań kontrolnych, jakie prowadzi AGRO BIO TEST. Podstawowymi zasadami prawidłowego używania certyfikatu zgodności są:

 • stosowanie certyfikatu wyłącznie do produktów spełniających ustalone wymagania,
 • stosowanie certyfikatu tylko do tych produktów, dla których został wystawiony,
 • nie odstępowanie certyfikatu do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej,
 • informowanie AGRO BIO TEST o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego produktu i/lub procesu produkcyjnego,
 • oznaczanie produktu odniesieniami do ekologicznej metody produkcji zgodnie z wymogami prawnymi,
 • wykorzystywanie w reklamie informacji o uzyskanym certyfikacie w sposób zgodny z umową.
Stosowanie znaków zgodności regulują przepisy prawne.

8. ZMIANA ZAKRESU CERTYFIKATU

Jeżeli informacja nadzoru dotyczy zmian zakresu certyfikatu, specjalista ds. certyfikacji analizuje zasadność informacji i podejmuje jedną z decyzji:

 • rozszerzenie zakresu, jeżeli plonowanie było ≤ 30% od prognozowanego (bez dodatkowych opłat),
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli plonowanie było wyższe o 30% niż prognozowano,
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy zakres,
 • rozszerzenie zakresu, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt ekologiczny, ale technologia i miejsce produkcji pozostają niezmienione (nieodpłatne),
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt ekologiczny, ale techno- logia i/lub miejsce produkcji jest inne niż podczas kontroli certyfikacyjnej,
 • rozszerzenie zakresu, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt w obrocie, przy czym warunki transportu, magazynowania i sprzedaży nie uległy zmianie (nieodpłatne).
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt w obrocie, ale warunki transportu i/lub magazynowania i/lub sprzedaży uległy zmianie.

9. UPOMNIENIE, OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE CERTYFIKATU

Stosuje się następujące typy sankcji w stosunku do producenta nie spełniającego wymagań: upomnienie, ostrzeżenie, ograniczenie zakresu, zawieszenie i cofnięcie.

Stopień sankcjiRodzaj niezgodnościRodzaj sankcji
1NIEPRAWIDŁOWOŚĆ MAŁAUpomnienie i wymóg skorygowania i usunięcia przyczyn; weryfikacja przy następnej kontroli
2NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DUŻAOstrzeżenie i wymóg skorygowania i usunięcia przyczyn w wyznaczonym terminie, z powiadomieniem JC o zrealizowanych działaniach
3NARUSZENIE MAŁEOgraniczenie zakresu certyfikatu oraz zakaz znakowania określonych produktów odniesieniami do metody ekologicznej
4NARUSZENIE ŚREDNIEZawieszenie certyfikatu oraz zakaz wprowadzania do obrotu jakichkol-wiek produktów oznakowanych odniesieniami do metody ekologicznej
5NARUSZENIE DUŻECofnięcie certyfikatu

Niezrealizowanie działań naprawczych (powtórzenie uchybienia), proporcjonalnie do wagi niezgodności, może skutkować zastosowaniem sankcji wyższego stopnia.

9.1 Upomnienie
ma charakter zwrócenia uwagi na małą nieprawidłowość, nie wpływającą na ekologiczny status produktów. Usunięcie przyczyn upomnienia jest sprawdzane podczas następnej kontroli.

9.2 Ostrzeżenie
ma charakter zwrócenia uwagi na dużą nieprawidłowość; dotyczy nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik certyfikacji pod warunkiem, że zostaną usunięte we wskazanym terminie. Czas przyznany na korektę jest uzgadniany między AGRO BIO TEST a producentem, ale może być narzucony przez AGRO BIO TEST i wynosi do 3 miesięcy na poinformowanie o działaniach naprawczych, licząc od daty ostrzeżenia. AGRO BIO TEST weryfikuje skuteczność działań naprawczych / korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów.

9.3 Zawieszenie
jest stosowane w przypadku naruszenia średniego, rzutującego na status ekologicznej produkcji lub zgodność ze specyfikacją, skutkujące zakazem sprzedaży produktów jako ekologiczne. Okres zawieszenia jest wyznacza-ny przez AGRO BIO TEST i trwa do 6 miesięcy. Po jego upływie, sankcje, które nie zostały rozwiązane, powo- dują anulowanie (cofnięcie) certyfikatu i umowy między AGRO BIO TEST a producentem.

9.3.1 Rodzaje zawieszeń bezpośrednich – ograniczenie zakresu
9.3.1.1 Częściowe: tylko niektóre części z certyfikowanego zakresu upraw lub produktów są zawieszone.
9.3.1.2.Całkowite: certyfikat jest całkowicie zawieszony na pewien okres czasu.
9.3.2 Zniesienie zawieszenia:

Zawieszenia są utrzymane dopóki AGRO BIO TEST nie otrzyma dowodu, który potwierdzi, że niezgodność, z której wyniknęło zawieszenie, została rozwiązana. AGRO BIO TEST może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zapowiedzianej lub niezapowiedzianej kontroli w celu weryfikacji dowodów.

9.4 Cofnięcie
Ma miejsce w przypadku naruszenia dużego; anulowanie umowy powoduje całkowity zakaz korzystania z symboli rolnictwa ekologicznego i posługiwania się certyfikatem. Wnioskujący po cofnięciu certyfikacji zobowiązany jest zwrócić wydany certyfikat do AGRO BIO TEST.

10. KOSZTY ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ

Koszty związane z całym przeprowadzonym procesem certyfikacji ponosi Wnioskujący, niezależnie od wyniku procesu certyfikacji. O wysokości i terminach płatności opłat informuje klientów aneks do umowy, regulujący finansowe i techniczno-organizacyjne warunki kontroli / certyfikacji, której dotyczy umowa.

Zatwierdzam niniejszy program certyfikacji do stosowania (-) Krystian Brząkalik, prezes Zarządu
Warszawa, 10.04.2015

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST